LOGO
pl en

Złośliwe nowotwory jajnika u nastolatek: badanie jednoośrodkowe

Gulsah Selvi Demirtas1, Ibrahim Gülhan1, Mehmet Gokcu1, Ibrahim Uyar1, Ulas Solmaz1, Duygu Ayaz2, Muzaffer Sancı1
Affiliacja i adres do korespondencji
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (4), p. 168–172
DOI: 10.15557/CGO.2019.0021
Streszczenie

Cel badania: Analiza częstości występowania, objawów klinicznych, metod leczenia, dokładności analizy skrawków mrożonych, cech histopatologicznych oraz wyników leczenia złośliwych nowotworów jajnika u nastoletnich pacjentek. Materiał i metody: Oceną retrospektywną objęto kobiety poniżej 21. roku życia leczone w okresie od stycznia 2000 do grudnia 2016 roku z powodu złośliwych guzów jajnika. W ocenie uwzględniono dane demograficzne, cechy kliniczne, dolegliwości, stężenie markera CA-125 (CA-125) i alfa-fetoproteiny (AFP) oraz stopień zaawansowania raka jajnika według Międzynarodowej Federacji Ginekologii i Położnictwa (International Federation of Gynecology and Obstetrics), cechy histopatologiczne, metody leczenia i występowanie nawrotów. Wyniki: Analizą objęto łącznie 964 pacjentki, w tym 22 w wieku poniżej 21 lat (2,2%), u których rozpoznano pierwotne nowotwory jajnika. Największy odsetek nowotworów stanowiły nowotwory germinalne i nabłonkowe (w obu przypadkach n = 9, 45%). U pacjentek w wieku poniżej 17 lat rozpoznano 2 guzy germinalne oraz 1 guz sznurów płciowych, ale żadnych nowotworów nabłonkowych. Osiem spośród 9 nowotworów nabłonkowych stanowiły guzy o granicznej złośliwości, natomiast u 1 pacjentki wykryto dobrze zróżnicowanego surowiczego torbielakogruczolakoraka. Średnia czasu obserwacji wynosiła 103,4 ± 40,06 miesiąca. Wnioski: W przeciwieństwie do poprzednich doniesień, w obecnym badaniu wykazano brak różnicy w występowaniu guzów germinalnych i nabłonkowych u chorych poniżej 21. roku życia w porównaniu z pacjentkami dorosłymi. Odnotowano korzystne wyniki chirurgicznego leczenia oszczędzającego zachowującego płodność z lub bez chemioterapii.

Słowa kluczowe
guzy jajnika, guzy germinalne, guzy o granicznej złośliwości, nastolatki