O czasopiśmie

„Current Gynecologic Oncology” (Curr Gynecol Oncol) jest recenzowanym międzynarodowym czasopismem naukowym, publikującym prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne stanowiące istotny wkład w rozwój ginekologii, onkologii i endokrynologii.

„Current Gynecologic Oncology” publikuje też aktualne informacje o pracach towarzystw medycznych, w tym Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (którego „Current Gynecologic Oncology” jest oficjalnym organem) oraz Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, a także komentarze redakcyjne – dotyczące konkretnych artykułów, doniesienia wstępne (short communications), doniesienia i materiały z kongresów międzynarodowych, listy do redakcji, informacje o nowych produktach medycznych, streszczenia i omówienia artykułów publikowanych w innych czasopismach naukowych, przeglądy książek i innych publikacji.
Periodyk jest kwartalnikiem wydawanym w języku polskim i angielskim.

Pierwszy numer ukazał się z końcem 2003 r. (jako: „Ginekologia Onkologiczna” – 2003–2009) i od tamtego czasu czasopismo ukazuje się regularnie co kwartał. Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa.

Redaktor Naczelny: Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Pityński (Kraków, Polska).

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

Wydajemy także kwartalniki: