LOGO
pl en

O czasopiśmie

„Current Gynecologic Oncology” – Curr Gynecol Oncol – jest recenzowanym międzynarodowym czasopismem naukowym, wydawa­nym od 2003 roku (jako „Ginekologia Onkologiczna” w latach 2003–2009), obecnie dostępnym jedynie w postaci elektronicznej – m.in. na stronie czasopisma www.ginekologia.com.pl – bez opłat i innych barier na licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND). W półroczniku publikowane są prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne stanowiące istotny wkład w rozwój ginekologii, onkologii i endokrynologii.

„Current Gynecologic Oncology” publikuje też aktualne informacje o pracach towarzystw medycznych, w tym Fundacji na rzecz Rozwoju Onkologii Ginekologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, a także komentarze redakcyjne – dotyczące konkretnych artykułów, doniesienia wstępne (short communications), doniesienia i materiały z kongresów międzynarodowych, listy do redakcji, informacje o nowych produktach medycznych, streszczenia i omówienia artykułów publikowanych w innych czasopismach naukowych, przeglądy książek i innych publikacji.

Periodyk jest półrocznikiem wydawanym w języku angielskim.

Redaktor Naczelny: Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Pityński (Kraków, Polska).

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

Wydajemy także kwartalniki:

Brak opłat za proces recenzji i publikację. Od 2021 r. obowiązuje odpłatność za tłumaczenie, a w przypadku nadesłania pracy w języku angielskim – za jej opracowanie językowe.