LOGO
pl en
Publikacja wyłącznie w języku angielskim

Od dnia 1 maja 2021 r. „Current Gynecologic Oncology” będzie wydawane wyłącznie w języku angielskim. W związku z tym Redakcja prosi o nadsyłanie artykułów w tym języku, dopuszczając jednak zgłaszanie manuskryptu również w języku polskim – w takiej sytuacji w Redakcji zostanie przygotowane jego profesjonalne tłumaczenie. Koszt tłumaczenia/redakcji językowej autorskiej wersji angielskiej (gdy konieczna okaże się istotna ingerencja) będzie każdorazowo ustalany z tłumaczami i przerzucany na Autorów. Oznacza to, że zgłaszając artykuł do publikacji, Autorzy zgadzają się na jego językowe opracowanie i pokrycie kosztów z tym związanych.

Klinowa resekcja brzegu wątroby wykonywana przez ginekologa onkologa w trakcie operacji cytoredukcyjnej w zaawansowanym raku jajnika jest procedurą skuteczną oraz bezpieczną

Celem pracy jest ocena krzywej uczenia się klinowej resekcji wątroby jako integralnej części operacji cytoredukcyjnej w zaawansowanym raku jajnika. Retrospektywna analiza objęła 120 kobiet z rozpoznaniem raka jajnika w stopniu zaawansowania IIIC według Międzynarodowej Federacji Ginekologów i Położników (International Federation of Gynecology and Obstetrics, FIGO) z roku 2018. Grupę A stanowiło 22 pacjentek, u których wykonano klinową resekcję wątroby; w grupie B 98 pacjentek nie wykonywano tej procedury. W analizie statystycznej wykorzystano test t-Studenta oraz test U Manna–Whitneya, jak również test chi2 oraz metodę kontrolnego, skumulowanego wykresu sum (cumulative sum control chart, CSUM).

Bartłomiej Banaś, Piotr Kołodziejczyk, Kazimierz Pityński, Michał Mleko, Piotr Richter
Curr Gynecol Oncol 2021, 19 (2), p. e33–e40
Kwestionariusze nomotetyczny EORTC IN-PATSAT 32 i idiograficzny GAS w ocenie leczenia operacyjnego przez pacjentki z rakiem endometrium

Identyfikacja i realizacja oczekiwań chorych onkologicznie pacjentek jest ważnym aspektem leczenia spersonalizowanego. Celem badania była ocena przez pacjentki leczone operacyjnie z powodu raka endometrium: 1) poziomu satysfakcji z pobytu w szpitalu przy zastosowaniu kwestionariusza nomotetycznego EORTC IN-PATSAT32; 2) stopnia realizacji oczekiwań przy zastosowaniu kwestionariusza idiograficznego GAS (Goal Attainment Scaling); 3) ocena korelacji między tymi metodami oceny. 

Joanna Trawińska, Joanna Skręt-Magierło, Renata Raś, Bogusław Gawlik, Andrzej Skręt, Sławomir Januszek, Edyta Barnaś
Curr Gynecol Oncol 2021, 19 (1), p. e1–e7
Stężenie B-hCG i H-hCG u pacjentek z ciążową neoplazją trofoblastu

Ciążowa choroba trofoblastyczna to termin obejmujący spektrum zaburzeń wynikających z nieprawidłowego rozwoju łożyska. Ludzka gonadotropina kosmówkowa (human chorionic gonadotropin, hCG) odgrywa kluczową rolę w diagnostyce i leczeniu ciążowej neoplazji trofoblastu. Jedyną standardową metodą monitorowania odpowiedzi na leczenie u pacjentek otrzymujących chemioterapię jest pomiar stężenia beta-hCG (B-hCG). W wyborze sposobu leczenia i dawki chemoterapeutyku pomocne są również seryjne oznaczenia B-hCG. Niestety, marker ten może nie być pomocny w niektórych przypadkach. W związku z tym celem niniejszej pracy było określenie stosunku podtypu beta gonadotropiny kosmówkowej (B-hCG) do hiperglikozylowanej ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (H-hCG) u chorych z ciążową neoplazją trofoblastu.

Maryam Nakhaie Moghadam, Sonia Nourkhomami, Leila Mousavi Seresht, Helena Azimi, Somayeh Bolandi, Tahereh Zavari, Zohreh Yousefi
Curr Gynecol Oncol 2020, 18 (2), p. e34–e38
Toksyczność immunoterapii w przerzutowych czerniakach sromu i pochwy: retrospektywne badanie kohortowe

W retrospektywnym badaniu kohortowym ocenie poddano pacjentki z przerzutowym czerniakiem sromu i pochwy leczone inhibitorami immunologicznego punktu kontrolnego. Do badania kwalifikowały się pacjentki powyżej 18. roku życia, u których w Sunnybrook Hospital w okresie od czerwca 2012 do grudnia 2018 roku stosowano terapię blokującą antygen-4 cytotoksycznych limfocytów T – CTLA-4 (terapię anty-CTLA-4) lub leczenie przeciwciałami skierowanymi przeciwko receptorowi programowanej śmierci komórki 1 (terapię anty-PD-1). Do badania włączono 11 pacjentek z czerniakiem sromu lub pochwy leczonych inhibitorami immunologicznego punktu kontrolnego. Przerzuty były umiejscowione głównie w płucach, węzłach chłonnych, tkankach miękkich i wątrobie. U większości pacjentek wcześniej stosowano radioterapię (7/11) i leczenie chirurgiczne (9/11). 

Sheida Naderi-Azad, Faisal Sickander, Rossanna C. Pezo
Curr Gynecol Oncol 2020, 18 (2), p. e39–e42
Analiza wpływu wskaźnika masy ciała na przeżycie całkowite u pacjentek z czerniakiem sromu, pochwy i innych czerniaków błon śluzowych: retrospektywne badanie kohortowe

W ramach retrospektywnego badania kohortowego oceniano różnice w profilu przeżycia w odniesieniu do wskaźnika masy ciała u pacjentek z czerniakiem błony śluzowej leczonych inhibitorami immunologicznego punktu kontrolnego. Jako pierwszorzędowy punkt końcowy analizowano zależność między wskaźnikiem masy ciała a przeżyciem całkowitym u pacjentek z przerzutowym czerniakiem błony śluzowej. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały obraz kliniczny i sposób leczenia czerniaków sromu i pochwy w porównaniu z czerniakami błony śluzowej jamy ustnej oraz odbytu i odbytnicy, a także leczenie chirurgiczne i radiologiczne czerniaków sromu i pochwy. Ocenę przeżycia całkowitego przeprowadzono przy wykorzystaniu analizy Kaplana–Meiera i testu log-rank.

Sheida Naderi-Azad, Faisal Sickandar, Rossanna C. Pezo
Curr Gynecol Oncol 2020, 18 (2), p. e43–e45
Rola długich niekodujących RNA (lncRNA) w raku jajnika

Celem pracy był przegląd badań dotyczących oceny roli długiego, niekodującego RNA (long non-coding RNA, lncRNA) w raku jajnika. W artykule dokonano przeglądu badań dotyczących wpływu zwiększonej ekspresji lncRNA na rozmiar raka jajnika i występowanie przerzutów. Przeglądu badań dokonano w okresie od 15 października 2018 do 22 sierpnia 2020 roku. W przeglądzie uwzględniono 23 badania, w których łącznie wzięło udział 1580 kobiet z rakiem jajnika oraz nieokreślona liczba osób z grup kontrolnych, od których pobrano zdrowe tkanki. Przegląd badań wskazuje, że zwiększona ekspresja lncRNA jest związana ze zwiększonym rozmiarem raka jajnika oraz przerzutami. 

Dorota Gumiela
Curr Gynecol Oncol 2020, 18 (2), p. e46–e56
Mięsaki macicy: 7-letnie doświadczenie ośrodka o trzecim stopniu referencyjności

Mięsaki macicy to rzadkie i agresywne nowotwory kobiecego narządu rozrodczego. Z uwagi na rzadkość występowania, różnorodność histopatologiczną i zróżnicowanie molekularne tych nowotworów optymalny sposób leczenia pozostaje przedmiotem dyskusji. Podstawą leczenia w dalszym ciągu jest zabieg cytoredukcji, natomiast metody leczenia uzupełniającego nadal budzą kontrowersje. Celem pracy było dokonanie oceny cech klinicznych i histopatologicznych oraz zachowania się nowotworów i schematów ich nawracania u pacjentek leczonych w ośrodku o trzecim stopniu referencyjności w okresie obejmującym 7 lat. 

Mehmet Hakan Yetimalar, Derya Kilic, Seyran Yigit
Curr Gynecol Oncol 2020, 18 (1), p. e1–e6
Postępowanie w przypadku ciąży w bliźnie po cięciu cesarskim: leczenie farmakologiczne czy chirurgiczne? Kiedy i jak? Przegląd piśmiennictwa

Celem badania było porównanie skuteczności metod leczenia ciąży w bliźnie po cięciu cesarskim ze szczególnym uwzględnieniem dyskusji dotyczących strategii terapeutycznych w świetle aktualnej literatury. Analizą objęto łącznie dane 55 pacjentek z rozpoznaniem ciąży w bliźnie po cięciu cesarskim z 39 dostępnych angielskojęzycznych pełnotekstowych opisów przypadków opublikowanych w latach 2010–2020.

Gülşah Selvi Demirtaş
Curr Gynecol Oncol 2020, 18 (1), p. e7–e11
Rola immunoterapii w leczeniu chorób nowotworowych

Nowotwory należą do chorób genetycznych, wynikających z nadmiernego namnażania komórek zainicjowanego i promowanego przez różne mutacje. Jest to jedynie początek całego procesu kancerogenezy charakteryzującego się zmianami na etapie komórkowym, genetycznym i epigenetycznym, jak również upośledzeniem wielu funkcji regulatorowych. Złożoność mechanizmów odpowiedzialnych za interakcje między układem odpornościowym a procesem nowotworzenia przyczyniła się do zdefiniowania profili immunologicznych i histologicznych odpowiedzialnych za hamowanie lub zwiększanie odporności przeciwnowotworowej. 

Teresa Wolniewicz, Jakub Franke, Joanna Kacperczyk-Bartnik, Paweł Bartnik, Anna Wójcicka
Curr Gynecol Oncol 2020, 18 (1), p. e12–e16
Laparoskopowa radykalna trachelektomia oszczędzająca nerwy: retrospektywna analiza czterech pacjentek

Celem pracy jest przedstawienie serii czterech pacjentek z rakiem szyjki macicy we wczesnym stadium, u których wykonano laparoskopową radykalną trachelektomię oszczędzającą nerwy oraz laparoskopową limfadenektomię miednicy. W pracy opisujemy stosowaną przez nas technikę operacyjną i porównujemy uzyskane wyniki chirurgiczne, onkologiczne i reprodukcyjne z badaniami dostępnymi w literaturze.

Shailesh Puntambekar, Kshitij Manerikar, Mihir Chitale, Arjun Goel, Deep Bhadra, Ravindra Sathe, Mangesh Panse
Curr Gynecol Oncol 2020, 18 (1), p. e21–e27
Rzadki przypadek endometriozy umiejscowionej w bliźnie po nacięciu krocza

W pracy przedstawiono przypadek obrzęku w okolicy krocza z towarzyszącym cyklicznym bólem u pacjentki po porodzie siłami natury, podczas którego wykonano nacięcie krocza. Na podstawie badania metodą rezonansu magnetycznego wysunięto podejrzenie ogniska endometriozy umiejscowionej w bliźnie po episiotomii i ograniczonej do okolicy krocza. Wykonano szerokie wycięcie chirurgiczne zmiany. Wynik badania histopatologicznego potwierdził rozpoznanie. Po przeprowadzonym zabiegu nie odnotowano nawrotu choroby.

Eftekhar Hassan Al-Ojaimi, Janan Nabeel Alajaimi
Curr Gynecol Oncol 2020, 18 (1), p. e28–e33