LOGO
pl en

Porównanie przed- i pooperacyjnych technik oceny histologicznego stopnia złośliwości nowotworu u chorych na raka endometrium: przekrojowe badanie opisowe

Kemine Uzel1, Igor Lakhno2

Affiliacja i adres do korespondencji
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (4), p. 158–163
DOI: 10.15557/CGO.2019.0019
Streszczenie

Wstęp: Celem badania było porównanie stopnia złośliwości histologicznej nowotworu u chorych na raka endometrium, ocenianego z zastosowaniem metod przed- i pooperacyjnych. Metoda: Analizą retrospektywną objęto dokumentację medyczną 43 pacjentek operowanych w latach 2012–2019 z powodu raka endometrium. Głównymi zmiennymi zależnymi były stopnie złośliwości histologicznej oceniane na podstawie wyników uzyskanych po przedoperacyjnym wyłyżeczkowaniu jamy macicy lub pooperacyjnie na podstawie próbek pobranych podczas zabiegu. Zmienne niezależne obejmowały wiek, typ zabiegu (laparoskopia lub laparotomia), przed- i pooperacyjne stężenie hemoglobiny oraz długość pobytu w szpitalu. Wyniki: Średnia wieku wyniosła 62,14 ± 9,14 roku, natomiast długość hospitalizacji 6,51 ± 3,46 dnia. Średnie wartości przed- i pooperacyjnego stężenia hemoglobiny wynosiły odpowiednio 12,44 ± 1,51 mg/dl i 10,91 ± 1,28 mg/dl. Zgodnie z wynikami uzyskanymi po wyłyżeczkowaniu jamy macicy stopnie G1, G2 i G3 stwierdzono odpowiednio u 21 (48,8%), 19 (44,2%) i 3 (7,0%) pacjentek, podczas gdy analiza skrawków parafinowych ujawniła stopnie G1, G2 i G3 odpowiednio u 12 (27,9%), 22 (51,2%) i 9 (20,9%) pacjentek. Odnotowano przeciętną (współczynnik kappa = 0,365), ale istotną statystycznie (p = 0,001) zgodność między oceną przed- i pooperacyjną. Omówienie: Wyniki badania potwierdzają dane z piśmiennictwa wskazujące, że przedoperacyjna ocena stopnia złośliwości histologicznej nowotworu przeciętnie dokładnie przewiduje ostateczne wyniki badania histopatologicznego. Należy zachować ostrożność przy podejmowaniu decyzji jedynie w oparciu o rezultaty uzyskane w wyniku abrazji jamy macicy. Niezbędne są dalsze udoskonalenia w zakresie przedoperacyjnych metod diagnostycznych stosowanych u chorych na raka endometrium.

Słowa kluczowe
rak endometrium, wyłyżeczkowanie jamy macicy, metody i procedury diagnostyczne