LOGO
pl en

Nowy wskaźnik prognostyczny u pacjentek z rakiem piersi i ekspresją receptorów hormonalnych oraz brakiem ekspresji HER2

Hayriye Şahinli1, Esra Zeynelgil1, Sema Türker2, Doğan Yazılıtaş1, ÖzlemAydın İshak1, Mustafa Altınbaş1
Affiliacja i adres do korespondencji
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (4), p. 164–167
DOI: 10.15557/CGO.2019.0020
Streszczenie

Cel: Rak piersi jest chorobą heterogenną pod względem histologicznym i biologicznym. W badaniu dokonano analizy znaczenia prognostycznego nowego wskaźnika stanu zapalnego przed rozpoczęciem leczenia u pacjentek z rakiem piersi i obecnością receptorów hormonalnych (HR+) oraz brakiem ekspresji receptora czynnika wzrostu naskórka (HER2−). Metoda: Analizą retrospektywną objęto 80 pacjentek, u których w okresie od stycznia 2014 do grudnia 2018 roku rozpoznano raka piersi HR+/HER2−. Obliczono prognostyczny wskaźnik stanu zapalnego (prognostic inflammatory index, PII): PII = średnia objętość płytek krwi (mean platelet volume, MPV) × stosunek neutrofili do limfocytów. Punkt odcięcia wskaźnika PII był najlepszą wartością przewidywaną w analizie pola pod krzywą ROC (receiver operating characteristic). W celu określenia czasu wolnego od choroby (disease-free survival, DFS) zastosowano metodę Kaplana–Meiera, a do porównania wskaźnika DFS w dwóch grupach pacjentek – test log-rank. Przeprowadzono analizę wieloczynnikową metodą regresji Coxa z czynnikami prognostycznymi określonymi w analizie jednoczynnikowej. Wyniki: Mediana okresu obserwacji wyniosła 38 (19–66) miesięcy. Wskaźnik pięcioletniego przeżycia wynosił 91,3%, a pięcioletniego przeżycia wolnego od choroby – 87,9%. Optymalna wartość odcięcia dla wskaźnika PII (MPV × stosunek neutrofili do limfocytów) obliczona na podstawie analizy krzywej ROC wyniosła 22 [pole pod krzywą, AUC 735, HR % CI (przedział ufności) 0,561–0,909, czułość 72,7%, specyficzność 70,4%]. PII ≤22 i >22 stwierdzono odpowiednio u 60 i 32 pacjentek. W grupie z wysoką wartością wskaźnika PII odnotowano krótszy czas przeżycia bez choroby w porównaniu z grupą z niską wartością tego wskaźnika (p = 0,001). Na podstawie analizy wieloczynnikowej stwierdzono, że wskaźnik PII jest niezależnym czynnikiem prognostycznym (p = 0,016). Omówienie: W niniejszym badaniu stwierdzono, że podwyższona wartość PII (MPV × stosunek neutrofili do limfocytów) stanowi niezależny czynnik złego rokowania u leczonych operacyjnie pacjentek z rakiem piersi HR+/HER−. Konieczne jest przeprowadzenie prospektywnych badań w celu ustalenia znaczenia prognostycznego tego wskaźnika.

Słowa kluczowe
rak piersi, receptor estrogenowy, receptor progesteronowy