LOGO
pl en

Stosunek średniej objętości płytek krwi do liczby limfocytów jako nowy marker u chorych na raka piersi po pierwotnym zabiegu operacyjnym

Hayriye Şahinli, Esra Zeynelgil, Sema Türker, Mustafa Altınbaş

Affiliacja i adres do korespondencji
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (3), p. 118–122
DOI: 10.15557/CGO.2019.0014
Streszczenie

Wstęp: Płytki krwi odgrywają istotną rolę w progresji raka i tworzeniu przerzutów. Średnią objętość płytek krwi (mean platelet volume, MPV) uznaje się za skuteczny marker aktywacji płytkowej. Istnieje dodatnia korelacja między limfopenią a rokowaniem u chorych na raka. Celem badania było określenie znaczenia prognostycznego stosunku średniej objętości płytek krwi do liczby limfocytów (MPV/lymphocyte ratio, MPVLR) u chorych z rakiem piersi poddanych pierwotnemu zabiegowi operacyjnemu. Metody: Analizą retrospektywną objęto dane 139 pacjentek z rakiem piersi poddanych pierwotnej operacji w okresie od stycznia 2013 do grudnia 2018 roku. W celu oceny związku między wartością wskaźnika MPVLR a zmiennymi kliniczno-patologicznymi wykorzystano test chi-kwadrat. Wartość wskaźnika MPVLR otrzymano, dzieląc wartość MPV przez liczbę limfocytów. W celu oceny korelacji między wartością MPVLR a czasem przeżycia wolnego od choroby zastosowano test log-rank z estymatorem Kaplana–Meiera. Wyniki: Mediana czasu obserwacji wyniosła 41 (13–66) miesięcy. Najlepszy przewidywany optymalny punkt odcięcia dla wskaźnika MPVLR na krzywej ROC (receiver operating characteristic) wynosił 4,34 (czułość 0,556, specyficzność 0,727). Pacjentki podzielono na dwie grupy: z wysoką (>4,34) i niską wartością MPVLR (<4,34). Czas przeżycia wolny od choroby był istotnie krótszy w grupie z podwyższonym wskaźnikiem MPVLR w porównaniu z grupą z niskim wskaźnikiem MPVLR (p = 0,038). Nie przeprowadzono analizy wielowymiarowej, gdyż w analizie jednowymiarowej jedynie wskaźnik MPVLR wykazywał istotność pod kątem czasu przeżycia wolnego od choroby. Autorzy stwierdzili istotną korelację między wskaźnikiem MPVLR a stosunkiem płytek krwi do limfocytów (platelet to lymphocyte ratio, PLR) i poziomem MPV. Wniosek: Czas przeżycia wolny od choroby był istotnie krótszy u chorych z wyższymi wartościami wskaźnika MPVLR. Zdaniem autorów wskaźnik MPVLR można stosować jako nowy prognostyczny marker u chorych na raka piersi leczonych operacyjnie.

Słowa kluczowe
rak piersi, średnia objętość płytek krwi, stosunek średniej objętości płytek krwi do liczby limfocytów, płytki krwi