LOGO
pl en

Przydatność diagnostyczna immunohistochemicznej oceny ekspresji białek p16INK4a i Ki-67 u pacjentek z cytologicznym rozpoznaniem ASCUS

Agnieszka Korolczuk1, Joanna Irla-Miduch1, Agata Smoleń2, Kamila Tuzim1, Deirde Devaney3
Affiliacja i adres do korespondencji
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (2), p. 55–60
DOI: 10.15557/CGO.2019.0006
Streszczenie

Cele: Celem niniejszej pracy była ocena immunohistochemicznej ekspresji białek p16INK4a oraz Ki-67 w materiale pobranym celem weryfikacji histopatologicznej u pacjentek z rozpoznaniem cytologicznym ASCUS. Oceniano przydatność ekspresji p16, Ki-67 i HR HPV DNA, jako biomarkerów wewnątrznabłonkowej neoplazji szyjki macicy. Materiał i metody: U 272 kobiet z cytologicznym rozpoznaniem ASCUS przeprowadzono badanie kolposkopowe i biopsję szyjki macicy. Wycinki poddano powtórnej ocenie mikroskopowej i wykonano odczyny immunohistochemiczne z użyciem mysich antyludzkich przeciwciał monoklonalnych skierowanych przeciw białkom p16 oraz Ki-67. W powyższej grupie pacjentek wykonany był test HR HPV. Wyniki: U 143 pacjentek weryfikacja histopatologiczna wykazała zmiany CIN1, u 24 – CIN2, zaś u 34 – CIN3. Test HR HPV był pozytywny w 127 przypadkach (dla CIN1 był dodatni u 70 kobiet, dla CIN2 – u 24, a dla CIN3 – u 33). Odczyny przeciw białku p16 wykazały dodatnią ekspresję u 68 badanych z CIN1 i HR HPV (+), u 24 z CIN2 i HR HPV (+) oraz u 33 z CIN3 i HR HPV (+). Odczyn dla Ki-67 był dodatni w 69 przypadkach CIN1, 24 CIN2 i 34 CIN3. Czułość testu HR HPV, kolposkopii oraz odczynów immunohistochemicznych przeciw p16 i Ki-67 była wysoka, zaś specyficzność była najwyższa dla testu HR HPV. Podsumowanie: Badanie wykazało, że zastosowanie odczynów p16INK4a i Ki-67 daje możliwość różnicowania rzeczywistej dysplazji ze zmianami łagodnymi, jak również ustalenia jej stopnia w przypadkach wątpliwych. Wskazuje to na przydatność obu markerów w odpowiednim postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym u pacjentek z rozpoznaniem cytologicznym ASCUS poddanych weryfikacji histopatologicznej. Słowa kluczowe: wewnątrznabłonkowa neoplazja szyjki macicy, ASCUS, p16INK4a, Ki-67, HR HPV

Słowa kluczowe
wewnątrznabłonkowa neoplazja szyjki macicy, ASCUS, p16INK4a, Ki-67, HR HPV