LOGO
pl en

Ocena opieki pielęgniarskiej w opinii pacjentek z rozpoznaniem raka jajnika leczonych cytostatykami

Maria Połocka-Molińska, Mieczysława Jurczyk, Barbara Palacz, Tomasz Opala

Affiliacja i adres do korespondencji
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2010, 8 (4), p. 234-243
Streszczenie

Rak jajnika stanowi drugą co do częstości przyczynę zgonów z powodu nowotworów narządów rodnych w Polsce i jest dużym problemem dla onkologii ginekologicznej. Mimo wprowadzania do terapii nowoczesnych leków oraz nowych badań diagnostycznych efekty są bardzo niezadowalające. Niepowodzenia w postępowaniu terapeutycznym wynikają przede wszystkim z rozpoznawania choroby w znacznym stopniu zaawansowania u większości pacjentek. Leczenie raka jajnika, cechującego się dużą skłonnością do nawrotów, jest długotrwałe i obciąża organizm kobiety z powodu wielu skutków ubocznych występujących podczas leczenia cytostatykami. Celem przeprowadzonych badań była ocena jakości pracy pielęgniarek i położnych świadczących opiekę chorym leczonym chemioterapią w Klinice Onkologii Ginekologicznej. Opracowane na potrzeby pracy ankiety wypełniło 100 pacjentek hospitalizowanych na oddziale w latach 2009 i 2010. Kwestionariusz podzielono na część ogólną, zawierającą dane socjodemograficzne i kliniczne, oraz szczegółową, składającą się z 6 części, w których wystawiane oceny dotyczyły różnych aspektów opieki wynikających z funkcji zawodowych pielęgniarek i położnych. Uzyskane wyniki pozwalają wnioskować, iż poziom satysfakcji pacjentek oceniających jakość pracy zespołu jest bardzo wysoki. W badaniu nie pojawiła się ani jedna ocena negatywna, co świadczy o dobrym poziomie świadczonych usług. Tylko nieliczne aspekty opieki opiniowane przez chore wymagają wprowadzenia działań naprawczych. Należą do nich edukacja pacjentów i poczucie intymności w trakcie badań i zabiegów pielęgniarskich. Do analizy porównawczej użyto wyników badań przeprowadzonych w warszawskim Centrum Onkologii – Instytucie, w dwóch oddziałach onkologicznych w Lublinie i Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Uzyskane dane jednoznacznie wykazały, iż najwyższy poziom satysfakcji pacjentów z oceny jakości pracy pielęgniarek i położnych uzyskano w Klinice Onkologii Ginekologicznej w Poznaniu.

Słowa kluczowe
rak jajnika, jakość opieki, pielęgniarki, położne, poziom satysfakcji pacjentów