Miejsce chemioterapii dootrzewnowej w pierwszorzutowym leczeniu raka jajnika
Afiliacja i adres do korespondencji

Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janiana Markowska
Correspondence to: Dr n. med. Radosław Mądry, Klinika Onkologii, Uniwersytet Medyczny, ul. Łąkowa 1/2, 61-878 Poznań, tel. 61 854 90 20, tel. kom.: 501 149 213, faks: 61 851 04 90, e-mail: radoslaw.madry@oncology.usoms.poznan.pl
Source of financing: Department own sources

CURR. GYNECOL. ONCOL. 2010, 8 (2), p. 90-103
STRESZCZENIE

Chemioterapia dootrzewnowa (intraperitoneal chemotherapy, IP) w raku jajnika stała się w chwili obecnej alternatywną strategią leczenia do standardowej dożylnej chemioterapii. Jest to efektem opublikowanych w 2006 roku wyników badania III fazy, które wykazały, że IP w porównaniu ze standardową chemioterapią wydłuża czas do wystąpienia progresji (odpowiednio 24 vs 18 miesięcy) oraz całkowity czas przeżycia (odpowiednio 66 vs 50 miesięcy). W pracy autorzy przedstawiają podstawy teoretyczne chemioterapii dootrzewnowej, historię badań, które doprowadziły do wprowadzenia IP jako alternatywy w leczeniu pierwszorzutowym, oraz objawy uboczne charakterystyczne dla chemioterapii dootrzewnowej. Omówiono również wpływ IP na jakość życia oraz stosowanie innych schematów, w tym zastąpienie cisplatyny karboplatyną. W dyskusji autorzy wskazują na problemy związane z szerokim wprowadzeniem IP do leczenia raka jajnika oraz na nowe kierunki badań związanych z publikacjami dotyczącymi podawania paklitakselu co 7 dni. W chwili obecnej zaleceniem do stosowania IP jako leczenia I rzutu powinna być choroba od II do IV stopnia według FIGO z resztkami nieprzekraczającymi 1 cm po pierwotnej cytoredukcji. Objawy uboczne związane są z rodzajem podawanego dootrzewnowo cytostatyku oraz cewnikiem i można je zminimalizować poprzez właściwy dobór pacjentów i dbałość o port. W chwili obecnej trwa kilka badań klinicznych, które testują inne dawki i schematy podawania cytostatyków. Równocześnie większość prowadzonych obecnie badań klinicznych umożliwia włączanie pacjentów po chemioterapii IP.

Słowa kluczowe: rak jajnika, leczenie pierwszorzutowe, chemioterapia dootrzewnowa, powikłania po IP, cisplatyna