LOGO
pl en

Ocena wyników leczenia chorych na raka gruczołowego szyjki macicy

Joanna Jońska-Gmyrek, Leszek Gmyrek, Ryszard Krynicki, Bogusław Lindner, Jagna Staniaszek, Norbert Piotrkowicz, Mariusz Bidziński

Affiliacja i adres do korespondencji
GIN ONKOL, 2005, 3 (3), p. 146-152
Streszczenie

Celem pracy była ocena czasu całkowitego przeżycia w raku gruczołowym szyjki macicy oraz porównanie uzyskanych wyników z danymi z piśmiennictwa. Materiał kliniczny stanowiła grupa 142 chorych na raka gruczołowego szyjki macicy, leczonych w okresie od stycznia 1989 do grudnia 1999 roku w Klinice Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. U poddanych analizie chorych zastosowano następujące metody leczenia: chirurgiczne z następową radioterapią lub samodzielną radioterapię. Przeprowadzono analizę przeżycia całkowitego w zależności od wybranych czynników populacyjnych i klinicznych. Zastosowano metodę Kaplana-Meiera, a następnie wieloczynnikowy model proporcjonalnego ryzyka. Za poziom istotności statystycznej przyjęto p=0,05. Wyniki: Mediana okresu obserwacji dla żyjących chorych (N=65) wynosiła 81 miesięcy (od 40,5 do 174). Pięcioletnie przeżycie ogólne wśród chorych na raka gruczołowego szyjki macicy wyniosło 45%. Odsetek przeżyć 5-letnich chorych na raka gruczołowego w poszczególnych stopniach zaawansowania według FIGO przedstawiał się następująco: IB – 63%, II – 48%, III – 18%. Wnioski: Porównując z danymi z piśmiennictwa światowego, wyniki leczenia chorych na raka gruczołowego szyjki macicy w badanej grupie okazały się najniższe. Są one jednak podobne do danych będących wynikiem analizy populacji polskiej.

Słowa kluczowe
rak gruczołowy, szyjka macicy, wyniki leczenia, radioterapia, brachyterapia, chirurgia, dane z piśmiennictwa