LOGO
pl en

Paliatywna radioterapia przerzutów do kości w nowotworach ginekologicznych

Ryszard Krynicki, Mariusz Bidziński, Grzegorz Panek, Krzysztof Gawrychowski, Bogusław Lindner, Joanna Jońska, Jagna Staniaszek

Affiliacja i adres do korespondencji
GIN ONKOL, 2005, 3 (1), p. 47-52
Streszczenie

Przerzuty nowotworowe do kości stanowią problem diagnostyczno-terapeutyczny, są także przyczyną niepowodzeń terapeutycznych, mimo znaczącego postępu zarówno w metodach diagnostycznych, jak i programach leczenia. Przerzuty do kości nie dają jednolitych objawów klinicznych. Mogą przebiegać bezobjawowo, w innych przypadkach powodują silne bóle lub patologiczne złamania. Istotne znaczenie w tych właśnie przypadkach ma rodzaj zastosowanego leczenia. Celem pracy była analiza częstości występowania przerzutów do kości w nowotworach narządów płciowych kobiecych i ocena bezpośredniego efektu przeciwbólowego napromieniania paliatywnego. Materiał i metoda: Analizą objęto grupę 1359 chorych na nowotwory ginekologiczne leczonych w latach 1996-1998 w Klinice Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie. Wszystkie pacjentki na podstawie weryfikacji histopatologicznej, badania przedmiotowego oraz dodatkowych badań obrazowych miały określony stopień zaawansowania wg klasyfikacji FIGO i zakwalifikowane zostały do leczenia radykalnego zgodnie z obowiązującymi protokołami. Z powyższej grupy wyłoniono 20 chorych, które miały przerzuty do kości. U wszystkich kobiet przeprowadzono leczenie – paliatywne napromienianie o założeniu przeciwbólowym. W leczeniu stosowano promienie γ Co60 lub fotony X o energii 4, 9 lub 15 MeV, techniką jednego pola lub dwóch pól przeciwległych. Stosowano schematy hipofrakcjonowania po 3, 4, 8 Gy na frakcję odpowiednio w 10, 5 i 1 frakcji. Efekt przeciwbólowy oceniano na podstawie subiektywnej oceny pacjentki oraz możliwości ograniczenia leków przeciwbólowych. Wyniki: Bezpośredni efekt przeciwbólowy uzyskano u 17/20 (85%) chorych. Sposób frakcjonowania dawki nie miał wpływu na efekt bezpośredni napromieniania. Wnioski: Teleradioterapia jest skuteczną metodą paliatywnego leczenia bólu powodowanego przerzutem nowotworu do kości. Sposób frakcjonowania nie ma istotnego znaczenia dla uzyskania bądź braku efektu przeciwbólowego.

Słowa kluczowe
radioterapia paliatywna, przerzuty do kości, nowotwory ginekologiczne, hydrofrakcjonowanie, efekt przeciwbólowy