LOGO
pl en

Przydatność stężenia Ca 125 w przedoperacyjnej diagnostyce guzów jajnika

Wojciech Cnota, Krzysztof Sodowski, Marek Pilch-Kowalczyk, Małgorzata Olesiak-Andryszczak

Affiliacja i adres do korespondencji
GIN ONKOL, 2004, 2 (3), p. 156-164
Streszczenie

Cel: Cel pracy obejmował ocenę przydatności stężenia Ca 125 w surowicy do przedoperacyjnej klasyfikacji guzów jajnika. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 224 pacjentki z rozpoznanymi guzami jajnika, hospitalizowane i operowane na Oddziale Ginekologicznym Szpitala Miejskiego nr 2 w Rudzie Śląskiej. U wszystkich pacjentek wykonano: badanie ginekologiczne, ultrasonograficzne badanie przezpochwowe z oceną unaczynienia guza metodami dopplerowskimi, ocenę stężenia Ca 125 w surowicy krwi. Zebrano dokładny wywiad. Metodą weryfikującą był pooperacyjny wynik histopatologiczny. Oceniono rozkład stężeń antygenu w surowicy w grupach z guzami złośliwymi i niezłośliwymi. Obliczono czułość i swoistość parametru w zależności od przyjętego punktu odcięcia. Możliwości klasyfikacyjne przedstawiono za pomocą krzywej ROC. Wyniki: Grupa badana obejmowała: 193 przypadki guzów niezłośliwych i 31 przypadków guzów złośliwych. Najczęściej spotykana w literaturze wartość progowa 30 U/ml odznaczała się czułością 67,7% i swoistością 83,9%. Pole powierzchni pod krzywą ROC wynosiło 0,807. Wnioski: Stężenie Ca 125 jest pomocne w przedoperacyjnej diagnostyce guzów jajnika, jednakże nie jest parametrem dyskryminującym.

Słowa kluczowe
Ca 125, guzy przydatków, rak jajnika, ultrasonografia