LOGO
pl en

Znaczenie prognostyczne ekspresji bcl-2 oraz metaloproteinazy typu 2 (MMP-2) w raku szyjki macicy w stopniu IB

Grzegorz Panek1, Marcin Ligaj2, Mariusz Bidziński1

Affiliacja i adres do korespondencji
GIN ONKOL, 2004, 2 (2), p. 86-91
Streszczenie

Cel pracy: Ocena wartości prognostycznej ekspresji bcl-2 i MMP-2 oznaczonej metodą immunohistochemiczną w raku szyjki macicy w stopniu IB. Materiał i metody: Wykorzystując materiał tkankowy 140 chorych operowanych z powodu inwazyjnego raka szyjki macicy, dokonano immunohistochemicznej oceny ekspresji biomarkerów bcl-2 i MMP-2. Wyniki oznaczeń skorelowano z podstawowymi parametrami patomorfologicznymi nowotworu, takimi jak stopień dojrzałości, inwazja przestrzeni naczyniowej, mikroskopowe nacieki przymacicz oraz przerzuty do węzłów chłonnych miednicy. Wyniki: Dodatnią reakcję immunohistochemiczną na bcl-2 stwierdzono w 62% przypadków, a na MMP-2 – w 44%. Odsetek 5-letnich przeżyć był znamiennie wyższy u chorych, u których nowotwór wykazywał wysoką ekspresję bcl-2, i znamiennie niższy w przypadku wysokiej ekspresji MMP-2 (p=0,002; test Fishera). W jednoczynnikowej analizie stwierdzono znamienną statystycznie nadekspresję MMP-2 u chorych z przerzutami do regionalnych węzłów chłonnych, a także znamienną statystycznie nadekspresję bcl-2 w guzach, w których nie odnotowano inwazji przestrzeni naczyniowej i przerzutów do węzłów chłonnych miednicy. Wnioski: Ekspresja bcl-2 i MMP-2 stanowi istotny czynnik prognostyczny, pozwalający przewidywać potencjał do inwazyjności miejscowej i przerzutowania wczesnych przypadków płaskonabłonkowego raka szyjki macicy.

Słowa kluczowe
rak szyjki macicy, MMP-2, bcl-2, czynniki prognostyczne