LOGO
pl en

Rola wolnych rodników w patofizjologii karcynogenezy – bieżący przegląd danych

Beata Maćkowiak-Matejczyk, Marcin Jóźwik, Maciej Jóźwik

Affiliacja i adres do korespondencji
GIN ONKOL, 2004, 2 (2), p. 71-85
Streszczenie

Karcynogeneza – czyli nowotworzenie – jest złożonym, wielostopniowym procesem, obejmującym fazy transformacji, promocji oraz progresji nowotworu. Wolne rodniki, a zwłaszcza reaktywne formy tlenu, takie jak anionorodnik ponadtlenkowy, rodnik wodorotlenowy i nadtlenek wodoru, mogą powstawać i brać udział w uszkodzeniu materiału genetycznego komórek na wszystkich etapach mutagenezy i karcynogenezy. Niniejsza praca omawia aktualny stan wiedzy i rozumienia roli procesów wolnorodnikowych w mechanizmach powstawania i progresji choroby nowotworowej.

Słowa kluczowe
anionorodnik ponadtlenkowy, karcynogeneza, ksenobiotyki, nadtlenek wodoru, rodnik wodorotlenowy